Immo Bélgica, Vastgoedmakelaar aan de Costa Blanca, Spanje
Favorieten Favorieten

Privacybeleid - disclaimer

PRIVACYBELEID

Immo Belgica hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en het respecteren van uw privacy). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen, hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Immo Belgica houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Immo Belgica zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via hola@immobelgica.es. Persoonsgegevens worden door Immo Belgica verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden opgeslagen, verzameld, verwerkt en eventueel gedeeld :
 

 • om u te kunnen begeleiden bij de aankoop van een woning
 • om u op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen betreffende vastgoed, mits wij op voorhand uw toestemming hebben verkregen


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • uw persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • bankrekeningnummers en uw identiteitsgegevens uitgegeven door een overheid : identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, NIE-nummer; paspoort
 • uw persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, huwelijkssituatie, beroep
 • uw voorkeuren van type woningen, (kadastrale) gegevens van deze woningen
 • uw reisgegevens indien u woningen gaat bezichtigen met ons


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, waaronder makelaars, advocaten, notarissen, officiële vertalers, accountants en verhuurbedrijven. Immo Belgica deelt enkel uw gegevens in het kader van onze dienstverlening. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Immo Belgica bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit is in de regel 5 jaar. 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Immo Belgica van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Hoger in dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Immo Belgica kan zijn privacy statement wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 1 oktober 2020.

 

DISCLAIMER

De informatie op www.immobelgica.es is louter informatief en niet bindend. Onjuistheden in deze informatie, actualiteit van de prijzen en beschikbaarheid kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. 
Immo Belgica behoudt zich het recht om zonder voorafgaande verwittiging informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. 
Neem altijd persoonlijk contact op met ons, zodat wij u alle beschikbare gegevens voor het pand waarvoor u interesse heeft, kunnen verschaffen. 
Doorklikken op de homepagina houdt de aanvaarding van deze disclaimer in.

Estoy de acuerdo

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Para obtener más información aquí.